Het professionele klusbedrijf voor Amersfoort en omstreken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amerklus

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Amerklus:

Amerklus, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig renovaties en verbouwingen verricht voor bedrijven of particulieren

Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Amerklus.

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en Amerklus overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Amerklus geleverde materialen

Meer- / minderwerk:

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en  Amerklus.

Artikel 3: Offerte

3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Amerklus maakt de offerte op basis van een aanneemsom, met de daarbij behorende werkzaamheden.

3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Amerklus daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Amerklus aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Amerklus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 De offerte is 30 dagen geldig.

3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

•de prijs van het werk;

•de betalingswijze;

4.2 Amerklus draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Amerklus behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klusbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-verbouwingsbedrijf zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Amerklus zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen Amerklus

6.1 Amerklus staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Amerklus, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Amerklus neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Amerklus is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

•onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het Amerklus deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

•onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

•kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;

•gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Amerklus openbaren en Amerklus ter zake deskundig moet worden geacht.

6.5 Amerklus is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Amerklus zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

•onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden

•onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

•kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;

•gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Amerklus op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet Amerklus hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Amerklus het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Amerklus ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die Amerklus moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of Amerklus bevinden.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt Amerklus de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Amerklus dienen te worden hersteld, zal Amerklus deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van Amerklus vallen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Amerklus zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

11.3 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft het Amerklus het recht om het werk op te schorten

Artikel 12: Eindafrekening

12.1 Amerklus zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede extra uren (bij meerwerk), geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

12.3 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

12.4 Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Amerklus het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Amerklus na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Amerklus gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door Amerklus te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Amerklus de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door Amerklus verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Amerklus jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Amerklus heeft voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van Amerklus blijven in eigendom van Amerklus.

Artikel 16: Retentierecht

16.1 Amerklus is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Amerklus heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Amerklus genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Amerklus verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie

17.1 Amerklus garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Amerklus zijn meegedeeld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Amerklus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van Amerklus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Amerklus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Amerklus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Amerklus toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Amerklus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

Artikel 19: Geschillen

19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Copyright 2009 – Amerklus